Všeobecné podmínky

Před vytvořením vašeho uživatelského účtu si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky.

Smluvní obchodní podmínky webové aplikace iFaktura.cz s.r.o. („SOP“)

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem aplikace ifaktura.cz je společnost:

iFaktura.cz s.r.o., Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 08102872, DIČ: CZ 08102872, bankovní spojení: 2301641150/2010, Fio banka, a.s., společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 111900, Česká republika, kontakt: [email protected]. (dále jen „Provozovatel“).

 1. Uživatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která se zaregistrovala k užívání Aplikace (dále jen „Uživatel“).
 1. Uživatelský účet si vytváří každý Uživatel, který má zájem o užívání Aplikace a je nezbytnou podmínkou pro poskytování služeb Provozovatelem.
 1. Aplikací se rozumí softwarová aplikace ifaktura.cz dostupná po přihlášení v internetovém prohlížeči prostřednictvím webové stránky www.ifaktura.cz nebo novaifaktura.cz (dále jen „Webová stránka“). Aplikace je webová služba sloužící primárně k vystavování elektronických účetních dokladů, jejich tisku či odesílání e-mailem na adresu obchodních partnerů, její součástí je i elektronická dokumentace související s aplikací.
 1. Tyto SOP upravují práva a povinnosti vznikající mezi Provozovatelem a Uživatelem při užívání a zpřístupňování Aplikace a tvoří, spolu se Zásadami ochrany osobních údajů, obsah smlouvy o poskytování služeb, tj. zpřístupnění Aplikace, ve smyslu § 1751 občanského zákoníku.
 1. Tyto SOP upravují užívání Aplikace. Při sjednání individuálních podmínek užívání Aplikace, mají tyto vždy přednost a tyto SOP se použijí v rozsahu neupraveném individuálním ujednáním mezi Provozovatelem a Uživatelem.
 1. Při vytváření Uživatelského účtu je Uživatel povinen zadat pravdivé a úplné údaje vztahující se k jeho osobě, které budou následně použity v hlavičce účetního dokladu. Nakládání s osobními údaji, které nám poskytnete, upravují Zásady ochrany osobních údajů.

II. Užívání aplikace

 1. Aplikace je autorským dílem ve smyslu autorského zákona a majetková práva k ní vykonává Provozovatel.
 1. Založením Uživatelského účtu je Uživateli poskytnuta osobní, nepřenosná, nevýhradní licence k používání Aplikace. Licence se uděluje po dobu trvání Uživatelského účtu a pouze pro užití při podnikatelské činnosti Uživatele. Předmětem licence je poskytnutí oprávnění k užívání Aplikace.
 1. Licence se uděluje jako bezúplatná nebo úplatná v závislosti na zvolené verzi užívání, jak uvedeno v Čl. IV. Odměna za licenci je vždy zahrnuta v odměně za užívání dle Čl. IV.
 2. Předmětem licence není oprávnění užívat grafické prvky uživatelského rozhraní Aplikace rozmnožováním, rozšiřováním sdělováním veřejnosti. Uživatel není oprávněn dílo pozměňovat a vytvářet odvozená díla.
 1. Licenci není možné postoupit ani udělit podlicenci, a to ani částečně.
 1. Toto licenční ujednání upravuje také užívání jakýchkoli aktualizací Aplikace, kterými je nahrazena nebo doplněna původní Aplikace, pokud taková aktualizace nebude spojena se samostatnou licencí, kdy by měly přednost podmínky samostatné licence.
 1. Aplikaci není možné užívat způsobem, který by narušoval práva Provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje veškerá práva, k jejichž výkonu není Uživatel těmito SOP nebo Zásadami ochrany osobních údajů oprávněn.
 1. Licence zaniká stejným způsobem jako smlouva o poskytování služeb dle Čl. VI.
 1. Uživateli nenáleží jakákoliv oprávnění ve spojení s ochrannými známkami Provozovatele.

III.             Práva a povinnosti Uživatele

 1. Prostřednictvím Aplikace může Uživatel vystavovat elektronické účetní doklady, ukládat je a evidovat, tisknout, odesílat e-mailem a importovat či exportovat data do nebo z Aplikace, případně do nebo z dalších aplikací a služeb poskytovaných Provozovatelem, a to v rozsahu, v jakém to Aplikace rozsahem svých funkcí dle zvoleného tarifu umožňuje.
 1. Z vygenerovaných dokladů není dovoleno odstraňovat nebo měnit jakákoliv označení, loga, název a údaje o Provozovateli nebo Aplikaci.
 1. Data Uživatele uložena v Aplikaci, vlastní Uživatel a má k nim všechna práva a odpovědnost za jejich obsah.
 1. Provozovatel je oprávněn bez předchozího oznámení zrušit účet Uživatele nebo jinak zamezit užívání Aplikace, o kterém se lze důvodně domnívat, že porušuje SOP, nebo používá Aplikaci v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy a obecně uznávanými etickými a morálními principy a obecně uznávanými pravidly používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet nebo dokonce k páchání či napomáhání trestné činnosti, přestupků či jiných deliktů, a to bez ohledu na zvolený tarif užívání.
 1. Bez ohledu na zvolený tarif může Uživatel svůj účet zrušit v rozhraní správy svého Uživatelského účtu.
 1. Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením Uživatelského účtu nebo zamezením jeho užívání před uplynutím předplacené doby dle Čl. VI ve shora uvedených případech.

IV. Úplata za užívání Aplikace

 1. Každý nový Uživatel může vyzkoušet placenou verzi Aplikace bezplatně po dobu 30 dní. Zkušební doba 30 dní počíná běžet okamžikem platnosti registrace v případě nového Uživatele. Bezplatné vyzkoušení placené verze Aplikace může každý Uživatel vyzkoušet maximálně jednou. Po uplynutí zkušební doby bude Uživatelský účet převeden na bezplatnou verzi, nezvolí-li si Uživatel placenou verzi.
 1. Aplikace je poskytována ve verzích dle zvoleného tarifu užívání, kdy kromě tarifu „Free“ Provozovatel poskytuje další verze uveřejněných tarifů.
 1. Platba za tarif proběhne prostřednictvím platební brány GoPay nebo platebním převodem. Berte prosím na vědomí, že pro provedení platby budete přesměrováni a provedení platby se řídí vlastními podmínkami poskytovatelů služeb.
 1. V případě, že se Uživatel rozhodne změnit předplacený, doposud nevyčerpaný tarif na jiný, bude pro provedení objednávky a platby doručené Provozovateli sjednán nový tarif dle ceníku. Ten bude Uživatel povinen uhradit i v případě nevyčerpání dnů předplacených dle původního tarifu. Do ceny za nový tarif se započítá cena za nevyčerpané předplacené dny původního tarifu, která bude vypočítána poměrně ze základní ceny původního tarifu beze slev dle sazby a vzorce výpočtu uvedeného v ceníku, a to tak, že se nově zakoupený tarif prodlouží o dobu odpovídající poměrně vypočtené části. V případě, že Uživatel změní placený tarif na tarif „Zdarma“, jeho aktivace proběhne nejdříve po uplynutí doby, na niž byl předplacen předchozí tarif. Uživatel se může s provozovatelem v konkrétním případě dohodnout jinak.
 1. Uhrazením ceny příslušného placeného tarifu pro dané období dle ceníku se účet Uživatele využívajícího takový placený tarif pro toto období aktivuje. Úhradou se rozumí den připsání platby na bankovní účet Provozovatele.

V. Odpovědnost za vady

 1. Provozovatel nenese odpovědnost za soulad náležitostí Aplikací vygenerovaných dokladů s obecně závaznými právními předpisy a za správnost a úplnost dalších výstupů Aplikace, předávaných orgánům státní správy a samosprávy, obchodním partnerům a dalším subjektům. Je pouze na Uživateli, aby se ujistil o jejich úplnosti, správnosti a bezchybnosti.
 1. Poskytovatel neodpovídá za vady ani škody, či ztráty dat, způsobené při využívání Aplikace, nebo jejími výstupy, pokud byly způsobeny Uživatelem, třetími osobami nebo překážkami vzniklými nezávisle na vůli Provozovatele, zejména zapříčiněné vyšší mocí, za vady či škody způsobené nesprávným užíváním Aplikace nebo užíváním v rozporu s pokyny Provozovatele, neodborným zásahem do Aplikace, do systémového programového vybavení a prostředí, způsobené nedostatečným zabezpečením lokální sítě Uživatele nebo jeho počítačů, popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším zásahem, nebo vzniklé v důsledku poškození způsobeného nesprávnou funkcí programů jiných výrobců instalovaných v zařízení Uživatele. Chybová hlášení a jiné obdobné projevy, které nemají vliv na funkčnost a nezpůsobují podstatné odchylky od sjednaných vlastností Aplikace se považují za vadu software, která nemá vliv na jeho užívání.
 1. Poskytovatel nenese odpovědnost za data importovaná do Aplikace z databází třetích osob (zejména databáze ARES nebo systém EET provozované Ministerstvem financí ČR, data importovaná z internetového bankovnictví), za jejich dostupnost a přístupnost.
 1. Provozovatel nenese odpovědnost za zobrazení informací na uživatelském zařízení a za dostupnost webové stránky v jakémkoliv čase a místě.
 1. Na webových stránkách ifaktura.cz mohou být umístěny odkazy na jiné webové stránky, přičemž Provozovatel není odpovědný za obsah ani dostupnost těchto jiných stránek. Informace uvedené na těchto jiných stránkách nevyjadřují názor Provozovatele.
 1. V souvislosti s úrovní služeb poskytovaných prostřednictvím Aplikace je nutné provádět její nepravidelnou údržbu. O plánovaných odstávkách Aplikace bude Uživatel řádně a včas informován. V době provádění údržby nemusí být Aplikace dostupná. Provozovatel může provádět úpravy Aplikace, přidávat nové funkce a vlastnosti. Za dobu nefunkčnosti Aplikace v důsledku údržby nenáleží Uživateli finanční kompenzace.

VI. COOKIES

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že naše servery využívají pro svoji činnost tzv. cookies. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

 

VII.           Závěrečná ustanovení

 1. Vytvořením Uživatelského účtu dochází ke vzniku smlouvy o poskytování služeb mezi Provozovatelem a Uživatelem. Obsah smlouvy tvoří tyto SOP ve znění platném ke dni vytvoření Uživatelského účtu případně ve znění pozdějších změn. Smlouva se uzavírá po dobu trvání Uživatelského účtu a zaniká zrušením účtu nebo zánikem Uživatele nebo Provozovatele bez právního nástupce.
 1. Vytvořením Uživatelského účtu dále dochází ke vzniku smlouvy o zpracovávání osobních údajů mezi Provozovatelem a Uživatelem, přičemž obsah smlouvy tvoří příslušná ustanovení Zásad pro ochranu osobních údajů a SOP v přiměřeném rozsahu ve znění platném ke dni vytvoření Uživatelského účtu případně ve znění pozdějších změn. Smlouva se uzavírá po dobu trvání Uživatelského účtu a zaniká zrušením účtu nebo zánikem Uživatele nebo Provozovatele bez právního nástupce.
 1. Je-li některá část těchto SOP neplatná, nemá to vliv na platnost ostatních ujednání. Smluvní strany výslovně vylučují ustanovení § 557 občanského zákoníku.
 1. Smluvní vztahy vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy o zpracování osobních údajů mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem a autorským zákonem a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
 1. Pro případ vzniku sporu v souvislosti nebo na základě těchto SOP se bude vždy aplikovat české právo. Příslušným k řešení takového sporu bude v případě, že bude věcně příslušným k projednání sporu okresní soud, Městský soud v Brně. Pokud bude věcně příslušným k projednání sporu krajský soud, bude spor mezi stranami rozhodovat Krajský soud v Brně.
 1. SOP můžou být Provozovatelem měněny především z důvodu vývoje cen, na nichž je poskytování Aplikace závislé, z důvodu změny právní regulace oblasti, v níž Poskytovatel působí a v rámci níž poskytuje služby Aplikace či z důvodu vývoje technologií využívaných při užívání Aplikace. Změna SOP bude Uživatelům oznámena elektronickou zprávou na Uživatelský účet prostřednictvím Aplikace nebo prostřednictvím emailu na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem při registraci. V případě, že si Uživatel nebude přát být vázán navrhovanou změnou SOP užití, má právo změnu odmítnout a poskytování služeb vypovědět s výpovědní dobou 14 dní. Poskytování služeb Uživatel vypoví elektronicky zasláním zprávy prostřednictvím svého Uživatelského účtu nebo e-mailem Provozovateli. Ke dni uplynutí výpovědní doby Provozovatel Uživateli zruší Uživatelský účet. Částka odpovídající nevyčerpanému tarifu se zákazníkovi nevrací, nebude-li sjednáno mezi Provozovatelem a Uživatelem jinak. V případě, že Uživatel svůj účet nezruší zasláním oznámení do 14 dní od oznámení změny SOP, má se za to, že s novými SOP souhlasí.
 1. Podle změněných SOP podle odst. 6 se řídí i právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti nových SOP, avšak vznik práv a povinností, ke kterým došlo přede dnem nabytí účinnosti změn SOP, se posuzují podle dosavadního znění Smluvních obchodních podmínek.
 1. SOP jsou platné a účinné od 1. června 2019.

Už žádné zbytečné papírování, mějte v dokladech pořádek jednou pro vždy!